Общи условия

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

https://zdkh.bg

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Условия за ползване регламентират съдържанието и изпълнението на съдържание, достъпно чрез Сайта https://zdkh.bg.

 

1.2. Настоящият сайт сe поддържа от Сдружение „За достъпна и качествена храна“, с ЕИК 206898874, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 75, ет. 2, ап. 4 Телефон за контакт: 0889 30 67 53, e-mail за контакт ………….

 

 1. Сайтът и достъпното чрез него съдържание позволяват на Потребители да разглеждат определено съдържание, да се регистрират, да подават сигнали и да подават заявка за прием на Асоциирани членове и други.

 

 1. Общите условия са задължителни и обвързват всички Потребители, в това число всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, извършват регистрация в него, подават заявки за Асоцииран член, и/или подават сигнали чрез него. С достъпване на Сайта лицата, които го ползват, се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.

 

 1. Всяко достъпване на Сайта означава, че Лицето (а) се запознало внимателно с настоящите Условия за ползването му и (б) се е съгласило да ги спазва безусловно и (в) е навършило пълнолетие и е дееспособно лице. Ако дадено лице не е съгласно с настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност, не е дееспособно и/или не е навършило пълнолетие, то следва незабавно да преустанови достъпа си до Сайта.

 

 1. Общите условия се прилагат автоматично към всички подадени сигнали и/или регистрации на Сайта.

 

 1. С изключение на случаите, в които изрично е посочено друго, всички права по отношение на Сайта и информацията, включително авторски права и други права върху интелектуалната собственост, се притежават от Сдружението, или свързани със Сдружението лица и са защитени от българското и европейското законодателство в областта на авторското право и сродните му права и марките и географските означения. Нищо в рамките на Сайта не трябва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение на Потребител да използва снимка, търговска марка, лого или друга информация от неговото съдържание. Копирането или свалянето на информация от Сайта е строго забранено и не прехвърля върху лицето авторските права върху тази информация. Съдържанието на Сайта може да бъде променяно по всяко време по преценка на Доставчика.
 2. ДЕФИНИЦИИ

Навсякъде в настоящите Условия за ползване изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:

 1. 1. Доставчик/Сдружението – ще се отнася до Сдружение „За достъпна и качествена храна“, с ЕИК 206898874, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 75, ет. 2, ап. 4.
 2. 2. Сайт – ще се отнася до интернет страницата, поддържана от Доставчика, достъпна на интернет адрес https://zdkh.bg ведно с находящото се на нея цифрово съдържание.
 3. 3. Потребител – всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, независимо дали е регистрирано в Сайта посредством Потребителски профил, или не, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, достъпва определено съдържание, регистрира се, подава заявки, за да стане Асоцииран член, подава сигнали и др.
 4. Заявка за регистрация – ще се отнася до електронната платформа за регистрация, достъпна чрез Сайта, която служи за подаване на заявки за приемане на Асоцииран член и за достъп до Специално съдържание на Сайта, достъпно само за Асоцииран член на Сдружението и на пълноправни членове.
 5. Абонирал се Потребител – ще се отнася до Потребител, чийто Потребителски профил е оторизиран от Доставчика и който има достъп до Специална информация, достъпна чрез Сайта. Абонирал се Потребител не става автоматично Член на Сдружението, ако не отговаря на изискванията на Устава на Дружествата и/или не е одобрен от компетентен орган.
 6. Член на Сдружението – ще се отнася до всеки член на Сдружението, пълноправен или асоцииран, по смисъла на Устава на Сдружението.
 7. Асоцииран Член – ще се отнася до всяко лице, отговарящо на условията на Устава на Сдружението и прието за Асоцииран Член.
 8. 8. Потребителски профил – ще се отнася до обособена част от Сайта, съставена от потребителско име, електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да изпрати Заявка за регистрация и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.
 9. Специално съдържание– ще означава всяка информация, достъпна чрез Сайта само на Членове на Сдружението, включително, но без да се ограничава до протоколи от направените изследвания, информация за марките и/или производителите на изследваните продукти, както и всяка друга информация, обективирана в тях. Специалното съдържание е Поверителна информация и се достъпва само чрез вписване чрез Потребителски профил..
 10. Поверителна информация – ще означава всяка информация, която е разкрита от Сдружението чрез Сайта на Потребител и/или Член на Сдружението и която е обозначена от Сдружението като поверителна. Поверителната информация включва, без да се ограничава до Специалното съдържание.

III. ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Заявката за регистрация представлява платформа, достъпна посредством Сайта, чрез която Потребителите имат възможност да подадат до Сдружението и компетентните му органи заявка за приемането им Асоциирани членове и искане за достъп до Специално съдържание на Сайта, достъпно само за Членове на Сдружението, включително:

1.1. Да се регистрират и създадат Потребителски профил;

1.2. Да получат достъп до Специално съдържание;

1.3. Да получават информация за плащания на членски внос (абонамент) за Членове на Сдружението, определен съгласно Устава на Сдружението и решение на компетентен орган.

 

 1. Сайтът, находящият се в него Заявка за регистрация и всички негови функционалности са налични само за дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст (пълнолетни лица), които отговарят на изискванията на приложимите актове на Сдружението. За Член на Сдружението може да кандидатства само лице, изпълнило условията и отговарящо на изискванията на Устава на Сдружението.

 

 1. Доставчикът не носи отговорност за измамно декларирани данни от страна на Потребителя, загуба на потребителски име и парола или други обстоятелства, извън контрола на Доставчика.

 

 1. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 2. Регистрацията (създаване на Потребителски профил) в Сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Сайта. Потребителят може да разглежда Сайта и предлаганите услуги и публикуваната информация (но не и Специалното съдържание), както и да подава сигнали, свободно, без създаден Потребителски профил.

 

 1. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни находящия се на Сайта регистрационен формуляр, съдържащ име и фамилия, имейл адрес и избрана потребителска парола. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са изрично отбелязани.

 

 1. След попълване на данните си, за да завърши регистрацията си, Потребителят задължително натиска изричен бутон, чрез който се гарантира, че е прочел и приема настоящите Условия за ползване, както и Политиката за поверителност на Доставчика. С натискане на бутона изрично Потребителят декларира, че се съгласява с Устава на Сдружението, публикуван в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, в приложимата към момента на регистрация версия, и че споделя целите на Сдружението, и че отговаря на предвидените в Устава за Асоцииран член условия.

 

 1. След като е изпълнил предходните стъпки, за да финализира регистрацията си, Потребителят натиска бутонът за потвърждаване на регистрацията, след което получава електронно съобщение на посочения от него имейл адрес. С това профилът на Потребителят е създаден, но същият има право само да го достъпва. Регистрираният Потребител следва да заплати членския си внос (абонаментната си такса) и да бъде одобрен от Доставчика, за да придобие статут на Асоцииран член. Специалното съдържание на Сайта става достъпно за Асоцииран член едва след изпълнение на условията на предходното изречение и Устава на Сдружението.

 

 1. В съдържанието на полученото електронно съобщение се съдържа данни за плащане на членски внос (абонаментна такса), в размер определен съгласно Устава на Сдружението и/или решение на компетентен орган на Сдружението, и предварително посочен на Сайта.

 

 1. Заплащането на членския внос (абонаментната такса) става чрез банков превод на посочената в електронното съобщение банкова сметка. Потребителят е длъжен да посочи в основание за плащане изпратения код. Потребителят се задължава (i) да плати от лична банкова сметка като името и фамилията на наредителя съвпадат с името и фамилията на лицето, регистриращо Профила или (ii) да използва чужда банкова сметка за заплащане като в този случай името и фамилията на задълженото лице следва да съвпадат с името и и фамилията на лицето, регистриращо Профила. В случай, че изискванията на тази точна не са изпълнени, Доставчикът има право да откаже регистрация и приемане на Асоцииран член, респективно по-нататъшен достъп до специалното съдържание на Сайта, независимо от постъпване на плащане. Само след заплащане на членския внос (абонаментната такса) Доставчикът има право ще оторизира Профила на Потребителя и да одобри заявката му за Асоцииран член.

 

 1. При предоставянето на данни за създаване на Потребителски профил и за извършване на плащане на членски внос (абонамент), Потребителят се съгласява:

7.1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма/ Заявката за регистрация;

7.2. Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

 

 1. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има правото да блокира и/или изтрие Потребителския профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и да го изключи като Асоцииран член.

 

 1. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на неговия Потребителски профил. Потребителят следва да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на Потребителския профил, или за всяко друго нарушаване на сигурността. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, и/или за Доставчика поради неправомерно ползване на неговите данни за достъп до Сайта от трето лице.

 

 1. След създаването на Потребителски профил, Потребителят може да удостовери самоличността си всеки път при посещение на Сайта чрез въвеждане на потребителските си данни (имейл адрес или потребителско име и парола) в системата за вход в Потребителския профил.

 

 1. В случай, че Потребителят забрави (загуби) своята парола, може да изиска от Доставчика създаването на нова парола чрез натискане на бутона за това в страницата за вход в Потребителския профил, а Доставчика автоматично ще изпрати електронно съобщение до посочения имейл адрес на Потребителя, съдържащо електронен формуляр за възстановяване на паролата.
 2. Потребителят декларира, че разбира и се съгласява, че с подаване на Заявка за регистрация същият подава искане за приемането му от Сдружението като Асоцииран член. В тази връзка Потребителят декларира, че разбира и че е съгласен, че това не е сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и друг приложим нормативен акт и същият няма право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите, след подаване на Заявка за регистрация.
 3. Профил може да бъде създаден и от пълноправен член на Сдружението.
 4. ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 5. С извършване на необходимите стъпки за това, описани в тези Общи условия, Доставчикът ще оторизира достъпа на Членовете на Сдружението до Специално Съдържание на Сайта.
 6. Достъп до Специалното съдържание на Сайта имат само Членовете на Сдружение, които са регистрирани в Сайта и са го достъпили чрез своя Потребителски профил.
 7. Всеки Потребител, независимо дали има достъп до Специалното съдържание на Сайта и/или до стандартната му версия има право да използва данните, станали негово достояние в режим на конфиденциалност и единствено за себе си с цел информираност. Потребителите нямат право да разгласяват станалата им известна информация, предоставена им от Сдружението, включително резултатите от лабораторни тестове и пазарни проучвания, нямат право да разгласяват същите публично или пред които и да било трети лица, включително, но не само нямат право да използват информацията с търговска цел.
 8. Потребителите се задължават да запазвам конфиденциалността на всякаква предоставена им чрез Сайта информация, включително, но не само информация, свързана с лабораторни резултати от направени анализи на хранителни или други продукти и Поверителна информация.
 9. С приемането на тези Условия Потребителите декларират, че фактите и съдържанието на цялата кореспонденция между тях и Сдружението, също представляват Поверителна информация и няма да бъдат разкривани без съгласието на Сдружението, включително в случай, че Потребителят е Член на Сдружението.
 10. Потребителят се задължава да не разгласява без предварителното писмено съгласие на Сдружението пред трети лица каквото и да било съдържание на Поверителната информация, както и на протоколите от направените изследвания (дори то да е било оповестено по някакъв начин от страна на Сдружението), както и факта, че му е била предоставена Поверителна информация, нито пък някакви други срокове, условия или факти във връзка с Членството в Сдружението. Потребителят няма право да сваля информация, достъпна от Сайта, да я копира, принтира и да извършва други подобни действия.
 11. Потребителят декларира, че ако разпространи Поверителна информация без получено писмено съгласие от Сдружението, носи и приема всички последствия от своето поведение (действие или бездействие) и освобождава от каквито и да било претенции Сдружението. В случай, че Сдружението понесе каквито и да било вреди или пропуснати ползи в следствие на неправомерно действие или бездействие от страна на Потребител, дължи обезщетение на Сдружението в размер на реално претърпените вреди и пропуснати ползи.
 12. Потребителят е длъжен да спазва задълженията си за неразпространяване на Поверителна информация през целия срок, в който е Член на Сдружението, както и за неограничено време след неговото прекратяване.

 

 1. VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 2. Прекратяване на Членството се осъществява по реда, предвиден в Устава на Дружеството.
 3. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на услугите в Сайта и съдържанието му, независимо от членството на Потребителя в Сдружението при следните случаи:

2.1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност или смърт на Доставчика и/или Потребителя;

2.2. Взаимно съгласие на Доставчика и Потребителя;

2.3. При обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;

2.4. При изземване или запечатване на оборудването на Сдружението от държавни органи;

2.5. При форсмажорни обстоятелства и/или всякакви обстоятелства, извън контрола на Доставчика.

 

 1. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно възможността за достъп до Сайта, Потребителския профил и/или Специалното съдържание, в случай че установи, че Потребител използва Сайта и/или Заявката за Регистрация и/или Специалното съдържание в нарушение на Устава на Сдружението, настоящите Условия за ползване, законодателството в Република България и ЕС, правилата за конфиденциалност, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика.

 

 1. Правото на достъп Сайта, Потребителския профил и/или до Специалното съдържание може да се преустановява и при неплащане на членски внос (абонаментна такса).

VII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Доставчикът не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на Доставчика, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор, всякакви забрани, затруднения, указания и актове на държавни и общински органи местни или чуждестранни и др.).

 

 1. Използването, третирането и обработването на достъпната през Сайта информация от Потребител се осъществява на негов риск. Доставчикът не носи отговорност за съответствието на информацията на Сайта с целите, за които Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от използване на информацията и/или Сайта в широк смисъл.

 

 1. Доставчикът отговаря за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство или на настоящите Условия за ползване.
 2. Потребителят няма право да прихваща свои вземания с вземания на Доставчика, освен ако същите не са изрично писмено признати от Доставчика и последният не е одобрил прихващането.

VIII. ЦЯЛОСТ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. Настоящите Условия за ползване се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността от позоваване на някое от тези клаузи, не може да представлява отказ от тези Условия за ползване. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.

 

 1. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин Потребителите.

 

 1. Потребителят се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези Условия за ползване ще има действие спрямо него след публикуването им на сайта на Доставчика.

 

 1. Доставчикът публикува тези Условия за ползване в Сайта, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. Доставчикът има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да променя всяка информация, публикувана на Сайта.

 

 1. I ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. Доставчикът и Потребителите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и настоящите Условия за ползване.

 

 1. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и/или други приложими закони информация, ако такива са приложими, може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Сайта или електронна поща.

 

 1. Разглеждане на жалби, възражения и препоръки от потребители

3.1. Потребителят има право да изпрати жалби, възражения и препоръки до Доставчика на имейл  ……….. или на адрес: …….

3.2. В искането се посочва лицето, от което изхожда то, данни за контакт с лицето, действието/бездействието на Доставчика, срещу което е насочено искането и в какво се състои то. Анонимни искания не се разглеждат.

3.3. Доставчикът разглежда исканията в едномесечен срок от получаването им и отговаря писмено на заявителя. Отговорът се изпраща по посочен от заявителя начин – на адрес или по електронна поща.

 

 1. За неуредените в тези Условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договор между Доставчика и Потребителя, ако такъв е налице, и уреждане на членствените права в Сдружението се прилагат Устава на Сдружението, вътрешните актове на Сдружението и законите на Република България.

 

 1. Настоящите Условия за ползване влизат в сила на …………..

 

 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът в Република България.

 

 1. Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове, ако е приложимо.

 

 1. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  www.kzp.bg

 

 

 

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТ

https://zdkh.bg

 

 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящите Условия за ползване регламентират съдържанието и изпълнението на съдържание, достъпно чрез Сайта https://zdkh.bg.

 

1.2. Настоящият сайт сe поддържа от Сдружение „За достъпна и качествена храна“, с ЕИК 206898874, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 75, ет. 2, ап. 4 Телефон за контакт: 0889 30 67 53, e-mail за контакт ………….

 

 1. Сайтът и достъпното чрез него съдържание позволяват на Потребители да разглеждат определено съдържание, да се регистрират, да подават сигнали и да подават заявка за прием на Асоциирани членове и други.

 

 1. Общите условия са задължителни и обвързват всички Потребители, в това число всички лица, които посещават и/или ползват Сайта, извършват регистрация в него, подават заявки за Асоцииран член, и/или подават сигнали чрез него. С достъпване на Сайта лицата, които го ползват, се съгласяват и изцяло приемат и се задължават да спазват Общите условия в редакцията им към съответния момент.

 

 1. Всяко достъпване на Сайта означава, че Лицето (а) се запознало внимателно с настоящите Условия за ползването му и (б) се е съгласило да ги спазва безусловно и (в) е навършило пълнолетие и е дееспособно лице. Ако дадено лице не е съгласно с настоящите Условия за ползване и Политиката за поверителност, не е дееспособно и/или не е навършило пълнолетие, то следва незабавно да преустанови достъпа си до Сайта.

 

 1. Общите условия се прилагат автоматично към всички подадени сигнали и/или регистрации на Сайта.

 

 1. С изключение на случаите, в които изрично е посочено друго, всички права по отношение на Сайта и информацията, включително авторски права и други права върху интелектуалната собственост, се притежават от Сдружението, или свързани със Сдружението лица и са защитени от българското и европейското законодателство в областта на авторското право и сродните му права и марките и географските означения. Нищо в рамките на Сайта не трябва да бъде разбирано като даващо съгласие или разрешение на Потребител да използва снимка, търговска марка, лого или друга информация от неговото съдържание. Копирането или свалянето на информация от Сайта е строго забранено и не прехвърля върху лицето авторските права върху тази информация. Съдържанието на Сайта може да бъде променяно по всяко време по преценка на Доставчика.
 2. ДЕФИНИЦИИ

Навсякъде в настоящите Условия за ползване изброените по-долу думи и изрази ще имат описаното тук значение, в единствено и множествено число, членувано или нечленувано, освен доколкото контекстът не предполага различно значение и доколкото друго не е уговорено:

 1. 1. Доставчик/Сдружението – ще се отнася до Сдружение „За достъпна и качествена храна“, с ЕИК 206898874, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Княз Борис I“ № 75, ет. 2, ап. 4.
 2. 2. Сайт – ще се отнася до интернет страницата, поддържана от Доставчика, достъпна на интернет адрес https://zdkh.bg ведно с находящото се на нея цифрово съдържание.
 3. 3. Потребител – всяко пълнолетно (навършило 18 г.) и дееспособно физическо лице, независимо дали е регистрирано в Сайта посредством Потребителски профил, или не, което използва Сайта по какъвто и да е начин, включително, но не само като го разглежда, достъпва определено съдържание, регистрира се, подава заявки, за да стане Асоцииран член, подава сигнали и др.
 4. Заявка за регистрация – ще се отнася до електронната платформа за регистрация, достъпна чрез Сайта, която служи за подаване на заявки за приемане на Асоцииран член и за достъп до Специално съдържание на Сайта, достъпно само за Асоцииран член на Сдружението и на пълноправни членове.
 5. Абонирал се Потребител – ще се отнася до Потребител, чийто Потребителски профил е оторизиран от Доставчика и който има достъп до Специална информация, достъпна чрез Сайта. Абонирал се Потребител не става автоматично Член на Сдружението, ако не отговаря на изискванията на Устава на Дружествата и/или не е одобрен от компетентен орган.
 6. Член на Сдружението – ще се отнася до всеки член на Сдружението, пълноправен или асоцииран, по смисъла на Устава на Сдружението.
 7. Асоцииран Член – ще се отнася до всяко лице, отговарящо на условията на Устава на Сдружението и прието за Асоцииран Член.
 8. 8. Потребителски профил – ще се отнася до обособена част от Сайта, съставена от потребителско име, електронен адрес (имейл) и парола, която позволява на Потребителя да изпрати Заявка за регистрация и която съдържа информация за Потребителя, предоставена от последния при регистрацията му на Сайта.
 9. Специално съдържание– ще означава всяка информация, достъпна чрез Сайта само на Членове на Сдружението, включително, но без да се ограничава до протоколи от направените изследвания, информация за марките и/или производителите на изследваните продукти, както и всяка друга информация, обективирана в тях. Специалното съдържание е Поверителна информация и се достъпва само чрез вписване чрез Потребителски профил..
 10. Поверителна информация – ще означава всяка информация, която е разкрита от Сдружението чрез Сайта на Потребител и/или Член на Сдружението и която е обозначена от Сдружението като поверителна. Поверителната информация включва, без да се ограничава до Специалното съдържание.

III. ЗАЯВКА ЗА РЕГИСТРАЦИЯ

 1. Заявката за регистрация представлява платформа, достъпна посредством Сайта, чрез която Потребителите имат възможност да подадат до Сдружението и компетентните му органи заявка за приемането им Асоциирани членове и искане за достъп до Специално съдържание на Сайта, достъпно само за Членове на Сдружението, включително:

1.1. Да се регистрират и създадат Потребителски профил;

1.2. Да получат достъп до Специално съдържание;

1.3. Да получават информация за плащания на членски внос (абонамент) за Членове на Сдружението, определен съгласно Устава на Сдружението и решение на компетентен орган.

 

 1. Сайтът, находящият се в него Заявка за регистрация и всички негови функционалности са налични само за дееспособни физически лица, навършили 18-годишна възраст (пълнолетни лица), които отговарят на изискванията на приложимите актове на Сдружението. За Член на Сдружението може да кандидатства само лице, изпълнило условията и отговарящо на изискванията на Устава на Сдружението.

 

 1. Доставчикът не носи отговорност за измамно декларирани данни от страна на Потребителя, загуба на потребителски име и парола или други обстоятелства, извън контрола на Доставчика.

 

 1. СЪЗДАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКИ ПРОФИЛ
 2. Регистрацията (създаване на Потребителски профил) в Сайта е абсолютно доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима само при ползването на определени функционалности на Сайта. Потребителят може да разглежда Сайта и предлаганите услуги и публикуваната информация (но не и Специалното съдържание), както и да подава сигнали, свободно, без създаден Потребителски профил.

 

 1. За да се регистрира, Потребителят трябва да попълни находящия се на Сайта регистрационен формуляр, съдържащ име и фамилия, имейл адрес и избрана потребителска парола. Полетата, които задължително следва да бъдат попълнени, са изрично отбелязани.

 

 1. След попълване на данните си, за да завърши регистрацията си, Потребителят задължително натиска изричен бутон, чрез който се гарантира, че е прочел и приема настоящите Условия за ползване, както и Политиката за поверителност на Доставчика. С натискане на бутона изрично Потребителят декларира, че се съгласява с Устава на Сдружението, публикуван в Търговския регистър и Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенция по вписванията, в приложимата към момента на регистрация версия, и че споделя целите на Сдружението, и че отговаря на предвидените в Устава за Асоцииран член условия.

 

 1. След като е изпълнил предходните стъпки, за да финализира регистрацията си, Потребителят натиска бутонът за потвърждаване на регистрацията, след което получава електронно съобщение на посочения от него имейл адрес. С това профилът на Потребителят е създаден, но същият има право само да го достъпва. Регистрираният Потребител следва да заплати членския си внос (абонаментната си такса) и да бъде одобрен от Доставчика, за да придобие статут на Асоцииран член. Специалното съдържание на Сайта става достъпно за Асоцииран член едва след изпълнение на условията на предходното изречение и Устава на Сдружението.

 

 1. В съдържанието на полученото електронно съобщение се съдържа данни за плащане на членски внос (абонаментна такса), в размер определен съгласно Устава на Сдружението и/или решение на компетентен орган на Сдружението, и предварително посочен на Сайта.

 

 1. Заплащането на членския внос (абонаментната такса) става чрез банков превод на посочената в електронното съобщение банкова сметка. Потребителят е длъжен да посочи в основание за плащане изпратения код. Потребителят се задължава (i) да плати от лична банкова сметка като името и фамилията на наредителя съвпадат с името и фамилията на лицето, регистриращо Профила или (ii) да използва чужда банкова сметка за заплащане като в този случай името и фамилията на задълженото лице следва да съвпадат с името и и фамилията на лицето, регистриращо Профила. В случай, че изискванията на тази точна не са изпълнени, Доставчикът има право да откаже регистрация и приемане на Асоцииран член, респективно по-нататъшен достъп до специалното съдържание на Сайта, независимо от постъпване на плащане. Само след заплащане на членския внос (абонаментната такса) Доставчикът има право ще оторизира Профила на Потребителя и да одобри заявката му за Асоцииран член.

 

 1. При предоставянето на данни за създаване на Потребителски профил и за извършване на плащане на членски внос (абонамент), Потребителят се съгласява:

7.1. Да предостави вярна, точна, актуална и пълна информация за себе си при попълване на регистрационната форма/ Заявката за регистрация;

7.2. Да внася при нужда промени в тези лични данни с оглед на тяхната вярност, точност, актуалност и изчерпателност.

 

 1. В случай, че Потребителят предостави фалшива, неточна, неактуална или непълна информация, Доставчикът има правото да блокира и/или изтрие Потребителския профил и да му откаже по-нататъшен достъп до част или до всички свои услуги, както и да го изключи като Асоцииран член.

 

 1. Потребителят е отговорен за поддържане на конфиденциалността на неговия Потребителски профил. Потребителят следва да уведоми незабавно Доставчика за всяко неоторизирано използване на Потребителския профил, или за всяко друго нарушаване на сигурността. Потребителят е изцяло отговорен за всякакви вреди, възникнали за него, и/или за Доставчика поради неправомерно ползване на неговите данни за достъп до Сайта от трето лице.

 

 1. След създаването на Потребителски профил, Потребителят може да удостовери самоличността си всеки път при посещение на Сайта чрез въвеждане на потребителските си данни (имейл адрес или потребителско име и парола) в системата за вход в Потребителския профил.

 

 1. В случай, че Потребителят забрави (загуби) своята парола, може да изиска от Доставчика създаването на нова парола чрез натискане на бутона за това в страницата за вход в Потребителския профил, а Доставчика автоматично ще изпрати електронно съобщение до посочения имейл адрес на Потребителя, съдържащо електронен формуляр за възстановяване на паролата.
 2. Потребителят декларира, че разбира и се съгласява, че с подаване на Заявка за регистрация същият подава искане за приемането му от Сдружението като Асоцииран член. В тази връзка Потребителят декларира, че разбира и че е съгласен, че това не е сключване на договор от разстояние по смисъла на Закона за защита на потребителите и друг приложим нормативен акт и същият няма право на отказ по смисъла на Закона за защита на потребителите, след подаване на Заявка за регистрация.
 3. Профил може да бъде създаден и от пълноправен член на Сдружението.
 4. ДОСТЪП ДО СПЕЦИАЛНО СЪДЪРЖАНИЕ И КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
 5. С извършване на необходимите стъпки за това, описани в тези Общи условия, Доставчикът ще оторизира достъпа на Членовете на Сдружението до Специално Съдържание на Сайта.
 6. Достъп до Специалното съдържание на Сайта имат само Членовете на Сдружение, които са регистрирани в Сайта и са го достъпили чрез своя Потребителски профил.
 7. Всеки Потребител, независимо дали има достъп до Специалното съдържание на Сайта и/или до стандартната му версия има право да използва данните, станали негово достояние в режим на конфиденциалност и единствено за себе си с цел информираност. Потребителите нямат право да разгласяват станалата им известна информация, предоставена им от Сдружението, включително резултатите от лабораторни тестове и пазарни проучвания, нямат право да разгласяват същите публично или пред които и да било трети лица, включително, но не само нямат право да използват информацията с търговска цел.
 8. Потребителите се задължават да запазвам конфиденциалността на всякаква предоставена им чрез Сайта информация, включително, но не само информация, свързана с лабораторни резултати от направени анализи на хранителни или други продукти и Поверителна информация.
 9. С приемането на тези Условия Потребителите декларират, че фактите и съдържанието на цялата кореспонденция между тях и Сдружението, също представляват Поверителна информация и няма да бъдат разкривани без съгласието на Сдружението, включително в случай, че Потребителят е Член на Сдружението.
 10. Потребителят се задължава да не разгласява без предварителното писмено съгласие на Сдружението пред трети лица каквото и да било съдържание на Поверителната информация, както и на протоколите от направените изследвания (дори то да е било оповестено по някакъв начин от страна на Сдружението), както и факта, че му е била предоставена Поверителна информация, нито пък някакви други срокове, условия или факти във връзка с Членството в Сдружението. Потребителят няма право да сваля информация, достъпна от Сайта, да я копира, принтира и да извършва други подобни действия.
 11. Потребителят декларира, че ако разпространи Поверителна информация без получено писмено съгласие от Сдружението, носи и приема всички последствия от своето поведение (действие или бездействие) и освобождава от каквито и да било претенции Сдружението. В случай, че Сдружението понесе каквито и да било вреди или пропуснати ползи в следствие на неправомерно действие или бездействие от страна на Потребител, дължи обезщетение на Сдружението в размер на реално претърпените вреди и пропуснати ползи.
 12. Потребителят е длъжен да спазва задълженията си за неразпространяване на Поверителна информация през целия срок, в който е Член на Сдружението, както и за неограничено време след неговото прекратяване.

 

 1. VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ
 2. Прекратяване на Членството се осъществява по реда, предвиден в Устава на Дружеството.
 3. Доставчикът има право да прекрати предоставянето на услугите в Сайта и съдържанието му, независимо от членството на Потребителя в Сдружението при следните случаи:

2.1. При прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност или смърт на Доставчика и/или Потребителя;

2.2. Взаимно съгласие на Доставчика и Потребителя;

2.3. При обективна невъзможност да изпълнява задълженията си;

2.4. При изземване или запечатване на оборудването на Сдружението от държавни органи;

2.5. При форсмажорни обстоятелства и/или всякакви обстоятелства, извън контрола на Доставчика.

 

 1. Доставчикът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие и без да дължи обезщетение да прекрати едностранно възможността за достъп до Сайта, Потребителския профил и/или Специалното съдържание, в случай че установи, че Потребител използва Сайта и/или Заявката за Регистрация и/или Специалното съдържание в нарушение на Устава на Сдружението, настоящите Условия за ползване, законодателството в Република България и ЕС, правилата за конфиденциалност, общоприетите нравствени норми или общоприетите правила и практика.

 

 1. Правото на достъп Сайта, Потребителския профил и/или до Специалното съдържание може да се преустановява и при неплащане на членски внос (абонаментна такса).

VII. ОТГОВОРНОСТ

 1. Доставчикът не отговаря за неизпълнение в широк смисъл, причинено от форсмажорен случай (непреодолима сила, случайно събитие или други обстоятелства извън контрола на Доставчика, в това число препятствия или затруднения при оперирането на поддоставчици, на производствения или транспортния сектор, всякакви забрани, затруднения, указания и актове на държавни и общински органи местни или чуждестранни и др.).

 

 1. Използването, третирането и обработването на достъпната през Сайта информация от Потребител се осъществява на негов риск. Доставчикът не носи отговорност за съответствието на информацията на Сайта с целите, за които Потребителят възнамерява да ги използва, нито за вреди от какъвто и да било характер, които могат да възникнат като следствие от използване на информацията и/или Сайта в широк смисъл.

 

 1. Доставчикът отговаря за вреди, причинени умишлено или при груба небрежност, при нарушение на съществено договорно задължение и съгласно повелителните норми на действащото законодателство или на настоящите Условия за ползване.
 2. Потребителят няма право да прихваща свои вземания с вземания на Доставчика, освен ако същите не са изрично писмено признати от Доставчика и последният не е одобрил прихващането.

VIII. ЦЯЛОСТ, ИЗМЕНЕНИЕ И ДОСТЪП ДО УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ

 1. Настоящите Условия за ползване се състоят от всички клаузи, които ги съставят. Невъзможността от позоваване на някое от тези клаузи, не може да представлява отказ от тези Условия за ползване. В случай на невалидност на една от клаузите, това не води до невалидност на останалите клаузи.

 

 1. Настоящите Условия за ползване могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин Потребителите.

 

 1. Потребителят се съгласява, че всяко допълване и изменение на тези Условия за ползване ще има действие спрямо него след публикуването им на сайта на Доставчика.

 

 1. Доставчикът публикува тези Условия за ползване в Сайта, заедно с всички допълнения и изменения в тях.

 

 1. Доставчикът има право да променя едностранно Общите условия, включително, но не само, да променя всяка информация, публикувана на Сайта.

 

 1. I ДРУГИ УСЛОВИЯ
 2. Доставчикът и Потребителите се задължават да защитават взаимно своите права и законни интереси, както и да пазят търговските си тайни, станали тяхно достояние в процеса на изпълнение договора и настоящите Условия за ползване.

 

 1. Потребителите се съгласяват, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите и/или други приложими закони информация, ако такива са приложими, може да бъде предоставяна чрез интерфейса на Сайта или електронна поща.

 

 1. Разглеждане на жалби, възражения и препоръки от потребители

3.1. Потребителят има право да изпрати жалби, възражения и препоръки до Доставчика на имейл  ……….. или на адрес: …….

3.2. В искането се посочва лицето, от което изхожда то, данни за контакт с лицето, действието/бездействието на Доставчика, срещу което е насочено искането и в какво се състои то. Анонимни искания не се разглеждат.

3.3. Доставчикът разглежда исканията в едномесечен срок от получаването им и отговаря писмено на заявителя. Отговорът се изпраща по посочен от заявителя начин – на адрес или по електронна поща.

 

 1. За неуредените в тези Условия за ползване въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на договор между Доставчика и Потребителя, ако такъв е налице, и уреждане на членствените права в Сдружението се прилагат Устава на Сдружението, вътрешните актове на Сдружението и законите на Република България.

 

 1. Настоящите Условия за ползване влизат в сила на …………..

 

 1. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай, че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от договора между страните или отнасящи се до него, включително спорове, породени или отнасящи се до неговото тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, ще бъдат разрешавани от съдът в Република България.

 

 1. Потребителят е информиран за възможността да прибегне в случай на спор до помирителна комисия съгласно ЗЗП, процедура за медиация, онлайн решаване на спорове на ЕС или друг алтернативен начин за разрешаване на спорове, ако е приложимо.

 

 1. Надзорни органи:
 • Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 • Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл.“Славейков“ №4А, ет.3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт:  www.kzp.bg