Устав

УСТАВ
на
СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ В ОБЩЕСТВЕНА ПОЛЗА

„ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА“

(приет на Учредително събрание;

изменен от Общо събрание, провело се на ……)

 

 1. СТАТУТ

Чл.1. /1/Сдружението е юридическо лице, отделно от членовете си, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, Устава и Решението на учредителното събрание.

/2/Сдружението отговаря за задълженията си със своето имущество.

/3/Членовете на Сдружението не отговарят за задълженията на Сдружението.

/4/Членовете отговарят за внасяне на дължимия членски внос.

 

 1. НАИМЕНОВАНИЕ

Чл. 2. Наименованието на сдружението е Сдружение „ЗА ДОСТЪПНА И КАЧЕСТВЕНА ХРАНА“, което може допълнително да се изписва и на латиница.

 

III. СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ

Чл. 3. /1/ Седалището на Фондацията е в Република България, обл. София-град, общ. Столична, град София.

/2/ Адресът на управление на Фондацията е гр. София, р-н Триадица, п.код 1000, ул. „Княз Борис I“ № 75, ет. 2, ап. 4

 

 1. СРОК

Чл. 4. Съществуването на Сдружението не е ограничено със срок или друго прекратително условие.

 

 1. ЦЕЛИ НА СДРУЖЕНИЕТО, ВИД И ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ, СРЕДСТВА ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

 

Цели

Чл.5. Основните цели на Сдружението са:

 1. да информира и консултира обществеността по проблемите, свързани с цените и качеството на хранителните продукти;
 2. да популяризира и разпространява идеята за здравословната храна на достъпни цени;
 3. да подпомага потребителите при защита на техните права и интереси, свързани с цените и качеството на храната;
 4. да съдейства за опазване на качествената храна;
 5. да информира и разглежда болести и зоонози, предавани от животните чрез храната към хората.

 

Чл.6. /1/ Сдружението ще осъществява дейността си в обществена полза.

/2/ Обществено полезната дейност на Сдружението е свързана със защита правата и интересите на гражданите, свързани с проблемите относно качеството и цената на хранителните продукти и популяризиране на идеята за качествена храна на достъпни цени.

 

Средства за постигане на целите

Чл.7. За постигане на тези цели на Сдружението ще бъдат използвани следните средства:

 1. организиране на форуми и срещи по проблемите на качествената храна, потребителската защита и опазването на околната среда;
 2. установяване на контакти с организации и лица, чиято активност се включва в проблемната сфера на Сдружението;
 3. организиране на обсъждания и разработване на становища по проекти на нормативни актове, засягащи храните у нас;
 4. разпространение на информационни материали, свързани със защитата на потребителите и проблемите на опазването на околната среда;
 5. участие в извънсъдебни институции за разглеждане на потребителски спорове; предоставяне на консултации на потребителите;
 6. събиране и разпространяване на информация за търговците в Република България и за държавните органи, натоварени с активности, свързани с качеството и цената на храните;
 7. създаване и разпространение на онлайн и печатни материали, клипове, филми и интернет/радио/телевизионни програми по проблемите на качеството и цената на храните и опазването на околната среда;
 8. разработване и участие в изпълнението на международни проекти по проблемите на качеството и цената на храните и опазването на околната среда;
 9. провеждане на доброволнически кампании;
 10. проектно финансиране.

 

 1. VI. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ, УЧАСТИЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ

 

Видове членство.Права и задължения на членовете

Чл.8. /1/ Членуването в организацията е доброволно. Членове на Сдружението могат да бъдат физически и юридически лица съгласно спазването на разпоредбите на този Устав.

/2/Пълноправен член на Сдружението може да бъде физическо лице, което споделя целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълнява неговия устав и плаща редовно членския си внос.

/3/ Физически лица, Юридически лица и еднолични търговци, както и неперсонифицирани дружества, в случай, че споделят целите на Сдружението и средствата за тяхното постигане, изпълняват неговия Устав и плащат редовно членския си внос могат да бъдат приемани за асоциирани членове.

/4/ Сдружението може да приема асоциирани членове, без право на глас.

/5/ Членството е свободно и не ограничава членовете на Сдружението да участват в други сдружения.

 

Пълноправни членове

Чл.9. /1/Пълноправните членове на Сдружението имат следните права и задължения:

1.да участват в дейността на Сдружението и в работата на Общото събрание с право на глас;

 1. да внасят до органите на управление предложения за дейността и бъдещото развитие на Сдружението;

3.да бъдат информирани се за дейността и състоянието на Сдружението;

4.да се ползват от имуществото на Сдружението и от резултатите от осъществяване на дейността му;

5.да внасят членския си внос, определен с Решение на управителния орган;

6.да спазват Устава на Сдружението и да работят за постигане на неговите цели;

7.да работят за издигане на обществения авторитет на Сдружението;

 

/2/ Пълноправните членове на Сдружението могат да се ползват от правата си по ал. 1 след заплащане на определения от УС членски внос и след приемането им по надлежен ред.

 

Асоциирани членове

Чл. 10. /1/ Всяко физическо или юридическо лице, всеки едноличен търговец, всяко неперсонифицирано дружество може да придобие статут на асоцииран член.

/2/ Асоциираните членове могат да присъстват в Общо събрание, но нямат право на глас при гласуване, могат да получават информация за дейността на Сдружението и резултатите от правени от Сдружението проучвания и изследвания, имат право да дават различни предложения и препоръки за дейността на Сдружението и могат да посочват принадлежността си към Сдружението с уточнение, че са асоциирани членове.

/3/ Асоциираните членове могат да се ползват от правата си по ал. 2 след заплащане на определения от Управителен съвет членски внос и след приемането им по надлежен ред.

 

Чл.11. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица в случай на смърт или при прекратяване. Упражняването на членски права и изпълнението на членските задължения може да бъде предоставено другиму чрез изрично пълномощно за конкретни действия.

 

Придобиване на пълноправно членство

Чл.12.а /1/ Нови пълноправни членове на Сдружението се приемат от Управителния съвет, при условие че са препоръчани от друг пълноправен член на Сдружението. Кандидатът подава писмена молба, с която декларира, че е запознат и приема Устава, и представя данни на члена на Сдружението, от когото е препоръчан.

/2/ Кандидатите за пълноправни членове отправят писмена молба до Председателя на Управителния съвет. Молбата задължително се разглежда в едномесечен срок от Управителния съвет.

/3/ Пълноправните членовете на Сдружението се приемат от Управителния съвет.

/4/ Приемането на пълноправни членове става с явно гласуване и обикновено мнозинство. Отказът се мотивира.

/5/ Решението за приемане на нов пълноправен член или отказът се изпраща в 7-дневен срок на лицето, което е кандидат за пълноправен член.

/6/ Решението на Управителния съвет не може да се протестира.

/7/ Кандидат, на който е отказано пълноправно членство, не може да подаде нова заявка за пълноправно членство в срок от 6 месеца от отказа. И преди да е изтекъл този срок, кандидат, на който е отказано членство, може да поиска приемането му като асоцииран член.

 

Придобиване на асоциирано членство

Чл.12.б /1/ Асоциирани членове на Сдружението се приемат от Представляващия на Сдружението (Председателя на Управителния съвет). Кандидатът подава писмена молба или заявка за регистрация през Сайта на Сдружението, с която декларира, че е запознат и приема Устава.

/2/ Представляващият на Сдружението (Председателят на Управителния съвет) може да откаже молбата или заявката за регистрация без мотиви за това. Решението му не може да се протестира.

/3/ Кандидат, на който е отказано асоциирано членство, може да подаде нова заявка за асоциирано членство или за пълноправно членство, ако отговаря на изискванията за това.

 

Прекратяване на членство

Чл.13. /1/.Членството се прекратява при:

1.прекратяване на Сдружението;

2.еднострано волеизявление до Сдружението ;

3.смърт или поставяне под пълно запрещение на физическо лице и прекратяване на юридическо лице;

4.изключване;

5.отпадане.

/2/Решението за изключване на пълноправни членове се взема от Управителния съвет на Сдружението, а за асоциирани членове се взима от Председателя на Управителния съвет. Решението за изключване се взема при наличието на виновно поведение, което прави по-нататъшното членство несъвместимо. За виновно поведение ще се считат включително, но не само всякакви действия, целящи да се окаже натиск върху Сдружението, негови членове или членове на Управителния съвет; всякакви действия, целящи да се прикрие определена информация от дейността на Сдружението, разкрила нелоялни практики на търговски спрямо потребители, разкриване на конфиденциална информация, използване на Сайта на Сдружението в противоречие с Условията за ползване. Решението за изключване се обжалва пред Oбщото събрание на Сдружението.

/3/Основанията за отпадането на членство са (i) невнасяне на установените имуществени вноски и/или (ii) системно неучастие в дейността на Сдружението. Отпадането се констатира по документи. За имуществените вноски това са всякакви счетоводни документи, които отразяват имуществото на Сдружението, а за участието в дейността – това могат да са всякакви протоколи, присъствени книги или други подобни. Решението за отпадане на членство на пълноправен член се взема от Управителния съвет и с него се прекратява членството, а за асоциирано членство – от Председателя на Управителния съвет.

 

VII. ИМУЩЕСТВО И ИЗТОЧНИЦИ НА СРЕДСТВА

Имущество

Чл.14. /1/Имуществото на Сдружението се състои от правото на собственост и други вещни права върху основни и оборотни средства, вземания, права върху интелектуална собственocт и други права в зависимост от действащите нормативни актове.

/2/Сдружението може безвъзмездно да разходва имущество и да ocъществява дейност, насочена за постигане на целите, определени по реда на този Устав и ЗЮЛНЦ.

/3/За безвъзмездно разходване на имуществото на Сдружението е необходимо мотивирано решение на Общото събрание с мнозинство 2/3 от всички негови членове, когато е в полза на:

 1. лица от състава на другите му органи и техните съпрузи, роднините им по права линия – без ограничение, по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително;
 2. лица, били в състава на управителните му органи до 2 години преди датата на вземане на решението;
 3. юридически лица, финансирали организацията до 3 години преди датата на вземане на решение;
 4. юридически лица, в които посочените лица в т. 1 и 2 са управители или могат да наложат или възпрепятстват вземането на решения.
 5. политически партии, в ръководните и контролните органи на които участват членове на ръководни и контролни органи на юридическите лица с нестопанска цел.

 

Източници на средства на Сдружението

Чл.15. /1/.Всички членове на Сдружението са длъжни да заплащат членски внос. Размерът на членския внос и срокът за внасянето му се определят от Управителния съвет на Сдружението с нарочно решение.

/2/Други източници на средства на сдружението са:

 1. дарения от физически и юридически лица и договори за спонсорство;
 2. приходи от стопанска дейност;
 3. субсидии от държавния бюджет;
 4. финансиране на проекти;
 5. субсидии от общинския бюджет.

 

Допълнителна стопанска дейност

Чл.16. /1/ Сдружението може да извършва следната допълнителна стопанска дейност, свързана с основния й предмет:

 1. издаване на списания и вестници, включително онлайн, свързани с качествена и достъпна храна;
 2. издаване на справочници, включително електронни, относно хранителни продукти;
 3. изготвяне на потребителски интернет, телевизионни и радио програми и продажба на рекламно пространство по време на тяхното излъчване;
 4. издаване на бюлетини и брошури, включително електронни, на тема качество и цена на храната;
 5. платени консултации по проблеми, свързани със хранителните продукти;
 6. извършване на социологически проучвания сред потребителите по темите, свързани с храната;
 7. извършване на изпитвания на хранителни стоки и представяне на резултатите от тях;
 8. изготвяне и поддържане на каталози за добра търговска практика;
 9. семинари и обучения.

/2/ Изпълнението и контролът върху извършваната стопанска дейност се възлага на

Управителния съвет на Сдружението.

 

VIII. УПРAВЛEНИЕ

 

Органи на Сдружението

Чл.17. Органите на Сдружението са Общо събрание и Управителен съвет.

 

Състав на Общото събрание

Чл.18. /1/ В Общото събрание участват всички пълноправни членове на Сдружението. Членове на Сдружението участват в Общото събрание лично или чрез представител.

/2/ Асоциираните членове имат право да участват в общото събрание на с възможност да се изказват, но без право на глас.

 

Компетентност на Общото събрание

Чл.19. От компетентността на Общото събрание е:

1.изменяне и допълване Устава на Сдружението;

2.вземане на решения за преобразуване или прекратяване на Сдружението;

3.избиране и освобождаване на членове на Управителния съвет;

4.вземане на решение за участие в други организации;

5.приемане на бюджета на Сдружението;

6.приемане на отчета за дейността на Управителния съвет;

7.отменяне на решения на Управителния съвет, когато противоречат на закона и Устава на Сдружението или на други вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението.

 

Свикване на Общото събрание

Чл.20. /1/Общото събрание се свиква от Управителния съвет. То може да се свика и по искане на една трета от членовете на Сдружението.

/2/Ако в срок от две седмици от искането за свикване на Общото събрание, Управителния съвет не отправи писмена покана за свикване, то се свиква от Съда по седалището на Сдружението, по писмено искане на заинтересованите членове или натоварено от тях лице.

/3/Поканата съдържа дневния ред, дата, час и място на провеждане на Общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

/4/ Поканата за свикване на Общо събрание се обявява в един вестник, разпространяван на територията на Република България. Срокът от публикуването на поканата във вестника до общо събрание не може да бъде по – кратък от 35 дни.

/5/ При невъзможност или изключителни затруднения, свързани със свикване на Общото събрание по посочения по предходната алинея начин, същото може да бъде свикано чрез обявяване на поканата на сайта на Сдружението, ако бъде създаден такъв.

 

Списък на присъстващите

Чл.21. /1/На заседанието на Общото събрание се изготвя списък на присъстващите членове или техните представители. Членовете и представителите удостоверяват присъствието си с подпис и се легитимират. Списъкът се заверява от председателя и секретаря на Общото събрание.

/2/В списъка по предходната алинея се включват членовете, които са заявили своето присъствие до момента на провеждане на първото гласуване след установяване наличието на кворум .

 

Кворум

Чл.22. Общото събрание може да заседава, ако явилите се членове, представляват повече от половината от всички членове. При липсата на кворум заседанието се провежда един час по- късно на същото място и при същият дневен ред, независимо от бpoя на присъстващите членове.

 

Право на глас

Чл.23. /1/ Право на един глас има всеки пълноправен член с изключение на асоциираните членове.

/2/ Член на Общото събрание няма право на глас при решаването на въпpoси отнасящи се до:

1.него, неговата съпруг(а) или роднини по права линия -без ограничения ,по съребрена линия – до четвърта степен, или по сватовство – до втора степен включително.

2.юридически лица в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

 

Вземане на решения

Чл.24. /1/Решенията на Общото събрание се вземат с мнозинство от присъстващите.

/2/За решенията по чл.19, т.1 и т.2 се изисква мнозинство 2/3 от присъстващите.

Чл.25. /1/ Общо събрание не може да взема решения, по въпроси които не са включени в обявения в поканата дневен ред.

 

Протокол

Чл.26. /1/За заседанието на Общото събрание се води протокол в специална книга. Пpoтоколът се води според изискванията на закона.

/2/Пpoтоколът на Общото събрание се подписва от ръководещия заседанието и лицето изготвило протокола, които удостоверяват и отговарят за верността на съдръжанието му. Към пpoтоколите се прилага списък на присъстващите и документите, свързани със свикването на Общото събрание.

/3/Всеки член, присъствал на Oбщото събрание, има право да изисква и да следи за точното записване на решенията в протокола.

 

Управителен съвет

Чл.27. /1/Сдружението се управлява от Управителен съвет.

/2/Членовете на Управителния съвет се избират от Общото събрание, с мандат от пет години.

/3/Управителният съвет се състои от седем лица – пълноправни членове на Сдружениетo.

/4/Членовете на Управителния съвет могат да бъдат преизбрани. В случай, че мандатът на Управителния съвет изтече, членовете му продължават да изпълняват своите права и задължения до избор на нов Управителен съвет.

 

Права и задължения на Управителния съвет

Чл.28. /1/Членовете на Управителния съвет са длъжни да изпълняват задълженията си в интерес на Сдружението и да пазят тайните на Сдружениетo и след като престанат да бъдат членове на същия.

/2/Управителният съвет има следните права и задължения:

1.представлява Сдружението, както и определя обема на представителната власт на отделни негови членове;

2.осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;

3.разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване на изискванията на настоящия устав;

4.подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет;

5.подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейността на Сдружението;

6.определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението включително и тази в обща полза и носи отговорност за това;

7.определя размера на членския внос и срокът за внасянето му;

8.взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

9.изпълнява задълженията предвидени в Устава.

10.приема вътрешни актове;

11.приема и изключва пълноправни членове на Сдружението;

 1. взима решение за ликвидация на Сдружението.
 2. взема решения по всички въпроси, които по закон или съгласно Устава не спадат в правата на друг орган;

 

Заседания на Управителния съвет

Чл.29. /1/Заседанията на Управителния съвет се свикват и ръководят от неговия председател. Председателят е длъжен да свика заседание на Управителния съвет при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на Управителния съвет в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересуваните членове на Управителния съвет. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от зам. председателя, а при негово отсъствие от определен от Управителния съвет негов член.

/2/Управителния съвет може да взема решение ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

/3/Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, освен ако друго не е определено в закона.

/4/Управителният съвет може да вземе решение и неприсъствено, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет. В този случай, мястото на всеки член на Управителния съвет се описва в протокола. Всеки член подписва самостоятелно копие на протокол, които следва да е идентичен за всички.

 

Председател

Чл.30. /1/Председателят на Управителния съвет организира, ръководи и контролира дейността на Сдружението, в съответствие с решенията на Общото събрание и на Управителния съвет. Председателят има и други правомощия, предвидени в този Устав и закона.

/2/Сдружението се представлява от председателя на Управителния съвет, а в негово отсъствие по уважителни причини от заместник-председателя.

/3/По време на продължително отсъствие или заболяване, председателят на Управителния съвет упълномощава някой от членовете на Управителния съвет да изпълнява задълженията му или част от тях. Упълномощаването следва да бъде с нотариална заверка.

 

 1. ГОДИШНА ПРОВЕРКА И КНИГИ

 

Чл.31.  /1/Годишния финансов отчет на Сдружението подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

/2/Сдружението изготвя доклад за дейността си веднъж годишно, който трябва да съдържа данни относно:

 1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
 2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;
 3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;
 4. финансовия резултат.

/2/Сдружението не разпределя печалба.

 

Книги на Сдружението

Чл.32. /1/Сдружението води книги за протоколите от заседанията на Общото събрание. Ръководещият заседанието на Общото събрание и лицето изготвило протокола удостоверяват и отговарят за верността на съдържанието му.

/2/Сдружението води книга на членовете си, в които се записват имената и адресите на всички членове, ЕГН, професия и занятие, както и наименованието , седалището и адреса на управление, фирмено дело за съдебна регистрация и БУЛСТАТ на членовете – юридически лица.

 

Х. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Основания за прекратяване

Чл.33. Дейността на Сдружението се прекратява в следните случаи:

1.по решение на Oбщото събрание;

 1. с решение на Окръжния съд по седалището на Сдружението в определените от ЗЮЛНЦ случаи.

 

Чл.34. /1/При прекратяване на Сдружението се извършва ликвидация, освен в случаите на преобразуване на Сдружението.

/2/Ликвидацията се извършва от Управителния съвет на Сдружението или от определено от него лице.

/3/Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на Сдружението от наличните парични средства, ако това е невъзможно чрез осребряване първо на движимото, а след това на недвижимото имущество на Сдружението.

/4/Имуществото не може да се прехвърля по какъвто и да е начин на лицата, посочени в чл.43, ал.2 от ЗЮЛНЦ.

/5/Имуществото останало след удовлетворението на кредиторите се предоставя по решение на Съда на сдружение, определено за извършване на общественополезна дейност със същата или близка нестопанска цел. Ако имуществото не бъде предоставено по този ред, то се предава на общината по седалището на прекратеното сдружение.

 

ХI. ПPEOБPAЗУBAHE

 

Чл.35. Сдружението не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

 

XII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПOРЕДБИ

 

Чл.37. Промени в настоящия Устав могат да бъдат извършвани по реда предвиден в него и в Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

Чл.38. Относно тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящия Устав се прилагат разпоредбите на общото българско законодателство и разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

 

 

Представител на Сдружението: …………………………