Миналата седмица по време на официалния контрол в цялата страна, Българската агенция
по безопасност на храните (БАБХ) е извършила общо 2438 проверки в обекти за търговия на
дребно и заведения за обществено хранене. Проверките са по планов контрол, по сигнали
и жалби, тематични, както и проверки на кухненски блокове на детски градини и млечни
кухни.

Издадени са общо 41 акта за административно нарушение и 151 предписания.
Преустановена е дейността на 2 обекта заради несъответствия в хигиенното състояние.
Инспекторите от отделите „Контрол на храни“ към Областните дирекции по безопасност
на храните възбраниха и насочиха за унищожаване 736,7 кг храни от животински и
неживотински произход, както и 4420 броя кокоши яйца (заради неправилно етикетиране).
Основните констатирани несъответствия са предлагане на храни с изтекъл срок на
годност, без документи за произход и без етикетировка, несъответствия по сграден фонд,
незадоволително хигиенно състояние, както и нерегистрирани по Закона за храните
работещи обекти.