Причините са много:

Ограничения за риболов в зоните на военни учения;

-Ограничения в зоните по НАТУРА 2000;

-Ограничения в други защитени зони/заливи, плажове, пристанища, местообитания и др./;

-Промяна на климата в Черно море, промяна на теченията и температурни аномалии;

-Нови , чужди видове, които потискат развитието на местните видове и същевременно нямат стопанско значение/медузи, някои видове раци и др./;

-Повишени шумове, вибрации други дейности на индустрията.

Всички те разпръскват пасажните риби, пропъждат или променят пътя на видовете мигриращи покрай българският бряг или стресират черупчести и двучерупчести и предизвикват нарушение на жизнените им цикли.

Мотивите и исканията ни са отправени до Премиера на Р България и до ресорните министри и очакваме разбиране и съдействие за разрешаване на натрупаните с десетилетия проблеми и Държавна помощ за риболовците в морето. Вижте тук:

https://bgfish.com/drugi-dokumenti/view/686